Privacy Policy

Beedr (voorheen Korton Software)

Algemeen

Beedr Software B.V. (hierna Beedr), voorheen Korton (Software), hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Beedr houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee dat:

  • Uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Betreffende doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Wij u vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Wij geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt;
  • Wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen teneinde de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
  • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Deze Privacyverklaring is tevens van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in de app genaamd WinTOP, welke ontwikkeld en beheerd wordt door Beedr. Bij het gebruik van de app "WinTOP" verzamelen en verwerken wij ook persoonsgegevens om onze diensten te kunnen aanbieden en te verbeteren. Ook hierbij hanteren we de principes en nemen we de maatregelen zoals beschreven in deze Privacyverklaring om de privacy van onze gebruikers te beschermen.

Contactgegevens

Beedr Software B.V.
Pondweg 1
2153 PK Nieuw-Vennep
085 – 078 2910

Wanneer deelt u persoonsgegevens met ons?

U deelt persoonsgegevens met ons in de volgende situaties:

• u bent klant bij ons;
• u bent potentiële klant bij ons (bijvoorbeeld als u informatie over mogelijk vervoer of een offerte heeft aangevraagd);
• u heeft contact met ons (bijvoorbeeld als leverancier of adviseur);
• u heeft zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief;
• u bezoekt onze website. Via cookies worden persoonsgegevens gedeeld;
• u bent personeelslid bij ons.
• u bent sollicitant bij ons.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Beedr verwerkt de volgende persoonsgegevens:
• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
• geslacht
• geboortedatum
• nationaliteit
• e-mailadres
• telefoonnummer
• BSN
• salarisgegevens
• werktijden, verlofdagen en ziektedagen
• medische gegevens
• IP-adressen
• wachtwoorden
• betaalgegevens (waaronder gegevens bewindvoering en schuldsanering)

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Beedr verwerkt persoonsgegevens met één of meer van de volgende doeleinden:

• het uitvoeren van een overeenkomst;
• relatiebeheer;
• product- en dienstontwikkeling;
• administratieve doeleinden;
• beveiliging en optimalisering van de website (bijvoorbeeld het vastleggen van IP-adressen);
• personeel en organisatie.

Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

Beedr verwerkt uw persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens alleen verwerken op grond van:

• uitvoering van de overeenkomst;
• toestemming voor gegevenswisseling (bijvoorbeeld door het inschrijven voor de nieuwsbrief, release notes of andere dienst of product gerelateerde zaken);
• een wettelijke verplichting;
• een gerechtvaardigd belang;
• vitaal belang van de betrokkene;
• vervulling van een taak van algemeen belang/openbaar gezag.

Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?

Beedr verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, uw leverancier of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beedr blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is uw gebruiksgemak. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytics cookies: Dit betreft een statistische analyse van de website met Google Analytics. Beedr maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Google Ads van Beedr bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privcacybeleid van Google Analytics hier aan. Beedr heeft Google geen toestemming gegeven om de via Beedr verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Beedr bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Beedr de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?
Beedr neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

Technische maatregelen:
• firewall protectie;
• IPS protectie. Hiermee kunnen inbraken gedetecteerd worden. Deze maatregel ziet erop alert te zijn op datalekken;
• load balancing (piek loads opvangen);
• SSL-encryptie. De website van Beedr maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Organisatorische maatregelen:
• NEN7510 en ISO 27001;
Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze customer service of via info@beedr.nl.

Wat zijn uw rechten omtrent persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beedr en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beedr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijzigingen

Beedr behoudt zich het recht om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente privacyverklaring is beschikbaar op de website www.beedr.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

Vragen, opmerkingen en klachten

Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact met onze klantenservice of via info@beedr.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Beedr.
Alles op de rit.